Her er film om biæder fra Sydeuropa og andre arter af biæder. se her

biæder 1

biæder 2

Biæder i Ungarn

biæder i Ungarn 2

Biæder 3

Biæder 4

Biæder 5

Biæder 6

Biæder 7

Biæder 8

Biæder 9

Biæder 10 https://youtu.be/A1lcX4pUOLI

Biæder 11 caramine beeater

Biæder 12 europæiske beeater

Biæder 13 caramine beater

Biæder 14https://youtu.be/sFjt9zoQOsA white – fronted beeater

Biæder 15 green beeater

Biæder 16 blue – tailed beeater

Biæder 17 green beeater

Biæder 18 green beeater

Biæder 19 rainbow – beeater

Biæder 20 rainbow – beeater

Biæder 21 rainbow – beeater

Biæder 22 rainbow – beeater

Biæder 23 Grøn biæder

Biæder 24 Blue-cheeked Bee-eater

Biæder 25 Blue Tailed Bee Eater Breeding Colony

Biæder 26 den lille biæder

Biæder 27 Swallow-tailed bee-eater (Merops hirundineus)

Biæder 28 Blue-tailed Bee-eater 

Biæder 29 Yeşil arıkuşu (Blue-cheeked Bee-eater)